Regulamin

Regulamin Kina Świebodzińskiego Domu Kultury

Regulamin określa zasady korzystania z Kina przy ul. Piłsudskiego 39 w Świebodzinie.

Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

Obiekt jest monitorowany.

 1. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 2. Bilety możliwe są do nabycia w kasie Kina.
 3. Kasa biletowa otwierana jest 30 minut przed rozpoczęciem pierwszego seansu, a zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 4. Wejście do sali kinowej możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu lub karnetu.
 5. Bilet nabywany w Kasie kinowej jest biletem jednorazowym. Ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 6. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
 7. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
 8. W przypadku dużej liczby osób stojącej w kolejce po bilet, nie ma możliwości indywidualnego wyboru miejsca.
 9. Bilety ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży uczącej się, studentom do 26 roku życia, osobom powyżej 60 roku, na podstawie wcześniejszego okazania ważnej legitymacji.
 10. Nabycie biletu ulgowego przez osobę niepełnosprawną następuje na podstawie wcześniejszego okazania dokumentu (zaświadczenia, legitymacji) potwierdzającego niepełnosprawność. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej nie przysługuje prawo do ulgi.
 11. Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć tylko osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości.
 12. Kino honoruje Kartę Dużej Rodziny.
 13. Ceny biletów dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny obniżane są następująco: bilet normalny – w cenie biletu ulgowego, bilet ulgowy – w cenie biletu grupowego. Bilety można nabyć tylko za uprzednim okazaniem imiennej Karty Dużej Rodziny oraz dowodu tożsamości potwierdzającego właściciela Karty.
 14. Bilet grupowy obowiązuje dla grup zorganizowanych (powyżej 10 osób).
 15. Dla grup zorganizowanych przysługują zaproszenia dla opiekunów zgodnie z poniższą zasadą:
  • przedszkola – 1 zaproszenie dla opiekuna na 10 przedszkolaków
  • szkoły podstawowe 1 zaproszenie dla opiekuna na 15 uczniów
  • gimnazja i licea – 1 zaproszenie dla opiekuna na 20 uczniów.
 16. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego odczytanie nie uprawnia do uczestniczenia w seansie filmowym i zostanie uznany za nieważny.
 17. Nie ma możliwości rezerwacji miejsc.
 18. Godziny rozpoczęcia seansów określone w repertuarze, cennikach (oraz innych reklamach i ofertach) określają czas rozpoczęcia emisji bloku reklam i zwiastunów filmowych, po zakończeniu którego rozpoczyna się emisja filmu.
 19. Kino zastrzega sobie możliwość odwołania seansu filmowego z powodu małej frekwencji widzów – poniżej 4 osób.
 20. Kino zastrzega sobie prawo do opóźnienia wyświetlania filmu z powodu dużej liczby osób kupujących bilety na dany seans.
 21. Na terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów powszechnie uznawanych za niebezpieczne (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych), przedmiotów uznanych przez pracowników kina za niebezpieczne, oraz wnoszenia i spożywania środków odurzających i psychotropowych.
 22. Na terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania oraz wnoszenia na sale kinowe kamer, aparatów fotograficznych i wszelkiego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. ( ustawa o prawach autorskich Dz.U.1994 Nr43 poz. 170 z dnia 04.02.1994r.) Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na Policję.
 23. Na terenie kina zabrania się:
  • korzystania z telefonów komórkowych w sali kinowej
  • głośnego zachowania zakłócającego oglądanie filmu
  • spożywania alkoholu
  • palenia papierosów
  • wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących
  • niszczenia mienia Kina
  • wnoszenia produktów spożywczych nie zakupionych w Kawiarence kinowej.
 24. W przypadku łamania w/w zakazów pracownik kina ma prawo do usunięcia widza z Kina (bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet) i wezwania Policji.
 25. Osoby niszczące mienie kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
 26. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 27. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina.
 28. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:
  • wykonanie usługi jest niemożliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, z przyczyny leżącej po stronie dystrybutora
  • w przypadku, gdy widz jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających
  • posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych widzów
  • osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego,
  • sił i zdarzeń losowych niezależnych od Kina
 29. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej na zasadach określonych w Regulaminie za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:
  • zwrot biletu następuje po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nieleżących po stronie Kina,
  • zwrot biletu następuje po częściowym udziale w seansie filmowym lub imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Kina,
  • zwrot biletu bez okazania paragonu fiskalnego,
  • zwracany bilet jest przerwany, skasowany.
 30. Kawiarnia kinowa rozpoczyna pracę 30 minut przed rozpoczęciem pierwszego seansu i kończy 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 31. Kino nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kina. Przedmioty zagubione lub porzucone w kinie będą przekazywane do sekretariatu ŚDK, a po upływie 30 dni utylizowane.
 32. Toalety przeznaczone są wyłącznie dla klientów Kina.
 33. Na terenie kina należy pozostawić po sobie czystość.
 34. Płatności za zakup biletów on-line realizowane są za pośrednictwem platformy przelewy24.
 35. Kino zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru bez podawania przyczyny.
 36. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w kinie należy zgłaszać pisemnie, niezwłocznie do Dyrektora ŚDK. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.