Regulamin sprzedaży biletów online

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów online w kinie Świebodzińskiego Domu Kultury. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży przez Usługodawcę Biletów online na organizowane w Kinie Świebodzińskiego Domu Kultury Seanse i Wydarzenia.

DEFINICJE
REGULAMIN – niniejszy Regulamin.
KINO – Kino Świebodzińskiego Domu Kultury przy ul. Piłsudskiego 39/41 w Świebodzinie
USŁUGODAWCA – Świebodziński Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 39/41, 66-200 Świebodzin. Numer NIP: 927-10-06-806
SERWIS – Serwis Internetowy udostępniony przez Usługodawcę w domenie www.kino.swiebodzin.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy, za pomocą którego udostępnia on Użytkownikom informacje, w tym o Seansach i Wydarzeniach oraz umożliwia zakup Biletów z wykorzystaniem komputerowego (internetowego) systemu sprzedaży. Serwis umożliwia obsługę procesu składania zamówień, sprzedaży i odbioru Biletów, a także dokonywania zwrotów Biletów w zakresie dozwolonym przez Regulamin.
OPERATOR PŁATNOŚCI – Serwis przelewy24 – serwis internetowy realizujący płatności online. Adres strony internetowej: https://www.przelewy24.pl/
SEANS – organizowany przez Usługodawcę w Kinie pokaz filmu nie stanowiący części Wydarzenia;
WYDARZENIE – organizowany przez Usługodawcę w Kinie festiwal filmowy, przegląd filmowy, pokaz specjalny, performance, opera, koncert lub inna podobna impreza;
BILET – bilet w formie PDF lub w formie wydruku – z fotokodem, możliwy do nabycia za pośrednictwem Serwisu Internetowego; Bilet jest wysyłany na wskazany przez Klienta adres email.
UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Systemu.
KLIENT – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, który zawiera ze Sprzedawcą umowę nabycia Biletu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące m.in. zakupu Biletów z wykorzystaniem Serwisu Internetowego oraz zasady ich zwrotu oraz reklamacji.
 • Użytkownik dokonujący zakupu Biletu za pośrednictwem Serwisu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • O udostępnieniu Biletów do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu na poszczególne Seanse i Wydarzenia decyduje każdorazowo Usługodawca.

REZERWACJA BILETU

 • Rezerwacja Biletu nie wymaga dokonania rejestracji w Serwisie lub założenia w nim konta Użytkownika.
 • Użytkownik może rezerwować Bilety w Serwisie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę z wyłączeniem przerw technicznych oraz braku dostępności Serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

Rezerwacja Biletu następuje poprzez dokonanie przez  Klienta w Serwisie  kolejno następujących czynności:

 • wskazanie: Seansu lub Wydarzenia, dnia oraz godziny jego rozpoczęcia, na które ma obowiązywać Bilet, wybór miejsc na sali, do których zostaną przypisane Bilety (poprzez wybór konkretnych miejsc) oraz ilości Biletów,
 • wprowadzenie wszystkich danych bądź zaakceptowanie wskazanych przez system danych Klienta takich jak:
 • imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę firmy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail, które będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 • Po dokonaniu rezerwacji w Serwisie Internetowym zostanie wyświetlone podsumowanie zawierające informacje o cenie i specyfikacji zamówionych Biletów. Podsumowanie wysłane zostanie także na wskazany adres email.
 • Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za zarezerwowany bilet w kasie kina, najpóźniej 30 min przez rozpoczęciem seansu (wydarzenia). W przeciwnym wypadku rezerwacja zostaje anulowana.
 • W celu zakupu zarezerwowanego biletu klient musi podać adres email, na który wykonana była rezerwacja, imię oraz nazwisko lub numer telefonu.

ZAKUP BILETU

 • Zakup Biletu nie wymaga dokonania rejestracji w Serwisie lub założenia w nim konta Użytkownika.
 • Użytkownik może składać zamówienia na Bilety w Serwisie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę z wyłączeniem przerw technicznych oraz braku dostępności Serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 • Złożenie zamówienia, stanowi złożenie przez Klienta Usługodawcy oferty zawarcia umowy kupna Biletu wybranego przez Klienta.
 • Sprzedaż Biletów przez Serwis dotyczy wyłącznie następujących ich rodzajów:
  • Normalny,
  • Ulgowy,
  • innych jednorazowo przeznaczonych do sprzedaży online przez Usługodawcę.

Pozostałe kategorie biletowe dostępne są wyłącznie w sprzedaży tradycyjnej w kasach Kina.
Zakup Biletu następuje poprzez dokonanie przez  Klienta w Serwisie  kolejno następujących czynności:

 • wskazanie: Seansu lub Wydarzenia, dnia oraz godziny jego rozpoczęcia, na które ma obowiązywać Bilet, wybór miejsc na sali, do których zostaną przypisane Bilety (poprzez wybór konkretnych miejsc) oraz ilości Biletów,
 • wskazanie cen Biletów w tym ewentualnych zniżek, z których ma zamiar skorzystać Klient przy zakupie Biletu
 • wprowadzenie wszystkich danych bądź zaakceptowanie wskazanych przez system danych Klienta takich jak:
 • imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę firmy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail, które będą przetwarzane przez Usługodawcęwyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 • dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora Płatności na stronie Operatora Płatności za nabywane Bilety – zapłata powinna nastąpić bezpośrednio po dokonaniu akceptacji liczby i rodzaju nabywanych Biletów wyborze miejsc. Upływ terminu 20 minut bez dokonania płatności powoduje anulację dokonanej rezerwacji i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury zakupu Biletu.
 • Po dokonaniu czynności określonych w pkt. 7 a) – d) Regulaminu w Serwisie Internetowym zostanie wyświetlone podsumowanie zawierające informacje o cenie i specyfikacji zamówionych Biletów.
 • Dla każdego zamówienia złożonego przez Klienta obowiązuje cena podana przy zamawianych Seansach i Wydarzeniach, zgodna z aktualnie obowiązującym w Kinie w momencie złożenia zamówienia cennikiem, która jest ceną brutto podaną w złotych polskich.

W toku zakupu Biletu Klient zobowiązany jest do:

 • akceptacji niniejszego Regulaminu,
 • akceptacji Regulaminu Kina;

Klient, dokonując zakupu Biletu ulgowego, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja przez Usługodawcę jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Pracownik Kina może odmówić zamiany Biletu ulgowego na Bilet normalny lub zwrotu Biletu ulgowego w przypadku nieokazania powyższych dokumentów.
Termin zakończenia sprzedaży Biletów w Serwisie Internetowym na określony Seans lub Wydarzenie ustala Usługodawca i wynosi on zwykle pół godziny przed planowym (tj. zgodnym z obowiązującym repertuarem Kina) rozpoczęciem się Seansu czy Wydarzenia lub w momencie wyczerpania Biletów przeznaczonych do sprzedaży na dany Seans lub Wydarzenie.

ZAPŁATA ZA BILETY

 • Klient dokonuje płatności za Bilety nabywane na Seanse lub Wydarzenia za pośrednictwem Operatora Płatności za pomocą:
 • karty kredytowej lub płatniczej,
 • e-przelewów.
 • Cena Biletów wynikająca z zamówienia złożonego przez Klienta winna zostać zapłacona niezwłocznie po jego dokonaniu. Klient podczas składania zamówienia jest informowany o czasie w jakim powinien zakończyć składanie zamówienia. W przypadku niezakończenia składania zamówienia w zastrzeżonym czasie, składane zamówienie ulega anulowaniu.
 • Transakcja nieopłacona w terminie zgodnie z pkt 7e) Regulaminu zostanie automatycznie anulowana. Zamówienie, dla którego nie wybrano formy płatności podlega anulowaniu.
 • W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z pkt 15 Regulaminu nie ma możliwości jego przywrócenia. W przypadku gdy wpłacone pieniądze wpłynęły po terminie określonym w pkt 7e) Regulaminu, Klientowi przysługiwać będzie zwrot wpłaconych środków.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Serwisu Internetowego, w szczególności w przypadku wyświetlania w Serwisie Internetowym błędnych cen, lub opisów usług. Jeśli zapłata za Bilet została dokonana, Usługodawca zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Prawa do Biletu przechodzą na Klienta z chwilą otrzymania przez Usługodawcę od Operatora Płatności potwierdzenia pozytywnego zakończenia transakcji, na potwierdzenie czego w Systemie Internetowym zostaje udostępniony Klientowi Bilet w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 • Stosunek prawny pomiędzy Klientem a Operatorem Płatności, wynikający z przeprowadzenia pojedynczej transakcji płatniczej kształtuje regulamin dostępny na stronie Internetowej Operatora pod adresem przelewy24.pl/regulamin

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Bilet może być dostarczony przez:

 • wydruk własny Klienta, w przypadku wyboru opcji dostarczenia Biletu na adres email;
 • odbiór osobisty bezpośrednio przed Seansem lub Wydarzeniem w kasach Kina.

Dostarczenie Biletu dokonywane jest w sposób wybrany przez Klienta, jednakże raz wybranej opcji dostarczenia Biletu nie można zmienić. Warunkiem odbioru Biletu bezpośrednio przed Seansem lub Wydarzeniem w kasie Kina jest podanie przez Klienta następujących danych:

 • numer zamówienia;
 • imienia i nazwiska;
 • kodu odbioru (kod jest przekazywany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia);
 • 4 cyfr karty kredytowej lub płatniczej, jeżeli Klient dokonał płatności za Bilet kartą.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta danych dotyczących zamówienia osobom trzecim, nieuprawnione odebranie Biletów oraz wydrukowanie Biletu przez osoby trzecie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki kradzieży Biletu Klientowi i skutki udostępnienia Biletu lub numeru zamówienia, kodu identyfikacyjnego przez Klienta, osobie trzeciej.

REALIZACJA BILETU

 • Bilet, stosownie do jego treści, umożliwia jego posiadaczowi jednorazowe wejście na Seans lub Wydarzenie emitowane w Kinie, wskazane na Bilecie.
 • Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia do uczestniczenia w Seansie lub Wydarzeniu i zostanie uznany przez obsługę Kina za nieważny.
 • Realizacja Biletu następuje poprzez jego okazanie (w formie PDF lub fizycznego Biletu odebranego w kasie Kina lub fizycznego biletu wydrukowanego przez klienta) pracownikowi Kina wpuszczającemu Klientów do Sali kinowej.
 • Bilet ważny jest od momentu otrzymania wiadomości zawierającej potwierdzenie zakupu, do momentu zakończenia Seansu lub Wydarzenia, którego Bilet dotyczył. Klient nie ma prawa do udziału w Seansie lub Wydarzeniu poza terminem ważności Biletu.
 • W przypadku, gdy Klient opuszcza Kino w trakcie trwania Seansu lub Wydarzenia, w wypadku powrotu, powinien okazać pracownikowi Kina Bilet w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę, w której odbywa się Seans lub Wydarzenie i udziału w dalszej jego części.

PRAWO ODSTĄPIENIA

 • Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminu, prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Klientom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa w przypadku zawarcia ze Usługodawcą umowy nabycia Biletu na Seanse lub Wydarzenia – zgodnie z art. 38 pkt. 12 ww. ustawy z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi.
 • Usługodawca dopuszcza zwrot Biletu zakupionego online wyłącznie w przypadku braku możliwości jego prawidłowej realizacji z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.

REKLAMACJE USŁUG KINA ŚWIEBODZIŃSKIEGO DOMU KULURY

Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania sprzedaży i zamawiania biletów za pośrednictwem strony kino.swiebodzin.pl należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kino.swiebodzin@gmail.com

 • Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez widza informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na wskazany adres email. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie rozpatrywana.
 • Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres widza, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez USŁUGODAWCĘ w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 • Decyzja USŁUGODAWCY w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. USŁUGODAWCA poinformuje widza o swojej decyzji wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z widzem.

REKLAMACJA PŁATNOŚCI

 • Reklamacje dotyczące przebiegu procesu płatności wykonywanych za pośrednictwem Serwisu wyjaśnia Operator Płatności.
 • Klient może wnieść reklamację postępując zgodnie z zasadami opisanymi przez operatora płatności na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/reklamacje
 • Klient powinien umieścić w zgłoszeniu reklamacyjnym: przyczynę reklamacji, opis zastrzeżeń, swój adres e-mail, identyfikator transakcji, kwotę płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego, datę płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność. Operator Płatności może zwrócić się do Klienta z prośbą o podanie dalszych informacji i dokumentów, jeśli wymaga tego rozpatrzenie reklamacji.
 • Operator Płatności potwierdza wpływ reklamacji za pomocą wiadomości automatycznej wraz ze wskazaniem numeru reklamacji. Płatnik powinien zachować ww. numer do celów dalszej korespondencji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych Klienta stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ryzyka naruszenia jego praw lub wolności, zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, o swobodnym przepływie danych oraz zniesieniu dyrektywy 95/46/EG (RODO).
 2. Szczegółowe postanowienia i informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez Usługodawcę zostały zawarte w Polityce prywatności, dostępnej na stronie www.kinoastra.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji związanych realizacją umowy nabycia Biletów określa Regulamin Kina (www.kino.swiebodzin.pl).
 • Usługodawca jest uprawniony, w każdym czasie, do zaprzestania sprzedaży Biletów online na dany Seans lub Wydarzenie. W takim przypadku, Usługodawca nie gwarantuje, iż dostarczy Bilety wszystkim Klientom, którzy dokonali płatności. W przypadku gdy Użytkownik zapłacił już za zamówienie otrzyma zwrot pieniędzy.
 • Klient zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz z Regulaminu Kina Świebodzińskiego Domu Kultury.
 • Regulaminy udostępniane są Użytkownikom przed dokonaniem zapłaty za nabywane Bilety. Użytkownik ma prawo do uczestnictwa w Seansie lub Wydarzeniu realizowanym przez Usługodawcę na określonych przez niego warunkach.
 • Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w Serwisie Internetowym.
 • Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 • W wypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami regulaminu a informacjami przekazanymi Klientowi będącemu konsumentem zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, rozstrzygające znaczenie będą miały informacje przekazane zgodnie z w/w ustawą.
 • W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.