Regulamin kina plenerowego

Regulamin Kina Plenerowego

1.Pokazy kina plenerowego organizowane są przez Kino Świebodzińskiego Domu Kultury, zwane dalej Organizatorem. (Adres siedziby Organizatora: ul. Piłsudskiego 39/41, 66-200 Świebodzin).

2. Uczestnictwo w pokazach filmowych jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

3. Uczestnicy pokazów mają obowiązek stosować się do poleceń organizatora lub osób przez niego upoważnionych. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze / Organizatorowi.

4. Uczestnictwo w pokazach filmowych może być odpłatne lub nieodpłatne. W obu przypadkach, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, przed pokazem będzie podana informacja o cenie biletu.

5. W przypadku płatnych pokazów filmowych:

a) bilet nabywany w kasie jest biletem jednorazowym. Ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę,

b) bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu filmowego, na który został zakupiony,

c) bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, że nie jest możliwe jego odczytanie nie uprawnia do uczestniczenia w seansie filmowym i zostanie uznany za nieważny.

6. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionego biletu oraz odmówić dokonania wypłaty kwoty należnej za bilety w następujących przypadkach:

a) po rozpoczęciu seansu filmowego,

b) przy braku posiadania paragonu fiskalnego zakupionego biletu,

c) zwracany bilet jest przerwany, skasowany,

d) uczestnik został wyproszony z terenu kina za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

7. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu:

a) osobom zachowującym się agresywnie,

b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających,

c) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia,

d) ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się na pokazie filmowym,

e) osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

8. Na terenie kina obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia:

a) przedmiotów powszechnie uznawanych za niebezpieczne (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych, itp.),

b) alkoholu, środków odurzających i psychotropowych,

c) przedmiotów uznanych przez obsługę kina za niebezpieczne.

9. Na terenie kina zabrania się:

a) głośnego zachowania zakłócającego oglądanie filmu,

b) niebezpiecznego zachowania względem innych osób,

c) spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

d) palenia tytoniu, używania e-papierosów,

e) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących,

f) niszczenia mienia Organizatora oraz niszczenia cudzej własności.

10. Osoby niszczące mienie Organizatora ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

11. Podczas pokazów filmowych obowiązuje zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku wyświetlanych filmów.

12. W związku z tym, iż pokazy odbywają się w miejscach publicznych, Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wiążą ich powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

13. Ze względu na organizację pokazów w terenie otwartym, pod gołym niebem, Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Organizator zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywającego się pokazu z uwzględnieniem zmieniających się warunków pogodowych.

14. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub przerwania pokazów, w przypadku złych warunków atmosferycznych lub ze względów bezpieczeństwa.

15. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania seansu filmowego z powodu małej frekwencji widzów – poniżej 5 osób.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do opóźnienia wyświetlania filmu z powodu dużej liczby osób będących w kolejce po zakup biletu bądź ze względu na warunki atmosferyczne.

17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru bez podawania przyczyny.

18. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren, na którym odbywają się pokazy, zgodnie z poleceniami obsługi / Organizatora.

19. Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest na wezwanie obsługi / Organizatora do natychmiastowego zaprzestania swoich czynów albo do natychmiastowego opuszczenia terenu, na którym odbywają się pokazy (bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet), gdy tego nie zrobi obsługa ma prawo wezwać Policję.

20. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora (kino.swiebodzin.pl).

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kina. Przedmioty zagubione lub porzucone na terenie kina będą przekazywane do sekretariatu Świebodzińskiego Domu Kultury (ul. Piłsudskiego 39/41, 66-200 Świebodzin), a po upływie 30. dni utylizowane.

23. Na terenie kina należy pozostawić po sobie czystość.

24. Organizator utrwala przebieg pokazów filmowych dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy pokazów i Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie pokazów filmowych może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Wszystkie osoby decydując się na udział w pokazach filmowych wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku lub wizerunku swoich podopiecznych, w przypadku osób niepełnoletnich w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

25. Wizerunek Uczestnika pokazów może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach informacyjnych, promocji i reklamy Organizatora – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych, w ramach profilu Organizatora). Wizerunek Uczestnika Imprezy nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych Uczestnika.

26. Mając na względzie zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE każdy Uczestnik ma możliwość zapoznania się z polityką ochrony danych osobowych, która jest dostępna na stronie internetowej Świebodzińskiego Domu Kultury pod adresem: www.sdk.swiebodzin.pl (w zakładce RODO) oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Piłsudskiego 39/41, 66-200 Świebodzin.

27. W trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2:

a) Uczestnicy powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i/lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

b) Każdy z uczestników przed, w trakcie, jak również po pokazie, musi pozostać w wyznaczonym przez obsługę miejscu. Wyjątkiem jest pójście do toalety. W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 1,5-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania.

c) Obsługa kina będzie na bieżąco wydawała konkretne koordynaty dla uczestników pokazów.

d) Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką przez cały czas trwania pokazów. Posiadanie ww. środków ochronnych będzie kontrolowane przed wejściem na teren kina plenerowego. W przypadku ich braku Organizator może odmówić wejścia na teren wydarzenia. Uczestnik pokazów ww. środki ochronne zapewnia we własnym zakresie.

e) Na teren kina plenerowego zakaz wstępu mają osoby, które są zakażone wirusem SARS- COV-2 lub osoby, na które nałożono obowiązek odbycia kwarantanny albo osoby będące w izolacji lub osoby przebywające pod nadzorem epidemiologicznym.

f) Na terenie kina plenerowego Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać ogólnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

28. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w kinie należy zgłaszać pisemnie, niezwłocznie do Dyrektora Świebodzińskiego Domu Kultury. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14. dni od dnia ich złożenia.

29. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

30. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.